Publikationskomité

Publikationskomité

Nedenfor beskrives, hvordan man får adgang til DenHeart data gennem Publikationskomitéen. Data frigøres til andre end de involverede hjertecentre i 2016.


Ansøgning om adgang til data fra DenHeart

Det har højeste prioritet at gennemføre analyser, hvor data fra alle centre inddrages. Studiets hovedresultater skal publiceres før delanalyser. Ved analyser af data fra et enkelt center, skal det overvejes, om dette er mest hensigtsmæssigt (fx hvis der evalueres specifikke lokale forandringer), eller om der med fordel kan suppleres med data fra de øvrige centre. Publikationskomiteen kan stille krav om, at analysen suppleres med data fra andre centre, for at data udleveres. Formidling i peer - reviewede tidsskrifter prioriteres. Alle projekter kræver godkendelse hos Datatilsynet, og Vancouver reglerne skal overholdes. Data kan frigives til konkrete projekter i op til 2 år. For ph.d. projekter kan der for enkelte artikler bevilges 3 år. Hvis artikelmanuskript ikke foreligger efter denne tidsfrist, fratages rettigheden til data. Tidsfristen kan ved relevant begrundelse søges forlænget.


DenHeart forskningsprojektgruppens involvering i publikationer

Ved anvendelse af data fra DenHeart inviteres alle medlemmer i Forskningsprojektgruppen til at indgå i forfattergruppen. De hjertecentre, hvorfra data benyttes, nævnes med hospitalsnavn i acknowledgements; DenHeart nævnes i metodeafsnittet, og der refereres til projektbeskrivelsesartiklen. Alle artikler kan referere til DenHeart i titlen.


Ansøgning

Ansøgninger skal indeholde 1) overordnede oplysninger om projektet, 2) en projektbeskrivelse samt 3) CV for hovedansøger. Ansøgning sendes elektronisk. Skabelon til ansøgning findes her.


Overordnede oplysninger

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Projektets titel.
  • Ansøger(e)s navn(e), titel og arbejdssted.
  • Hovedansøgers kontaktoplysninger og CV. Hvis hovedansøger ikke har erhvervet forskningskompetence, vedlægges CV fra vejleder/medforfattere.
  • Kortfattet projektbeskrivelse egnet til offentliggørelse i årsrapport el. lign. (max 200 ord) indeholdende baggrund, formål og perspektiver for projektets resultater.
  • Beskrivelse af den population, der ønskes data på (tidsperiode, aldersgrupper, centre, diagnoser eller lignende afgrænsning af studiepopulationen) og af end - points, der ønskes data på. Der skal henvises til tal og bogstaver i matrixen, der fremgår her.   
  • E-mailadresse eller evt. fysisk adresse, hvortil data ønskes leveret (sendes kun elektronisk til systemer, der tillader modtagelse af krypteret post).
  • Hovedansøgers underskrift og dato.


Projektbeskrivelse

Ved ansøgning om adgang til data skal der fremsendes en projektbeskrivelse på 2-5 sider indeholdende baggrund, formål, metode, herunder hvilke data, man ansøger om adgang til, klinisk relevans, forskergruppe (projektansvarlig og projektdeltagere), projektets organisering, herunder om det er del af et større projekt, fx et ph.d.-projekt, publikationsplan, finansiering og tidsplan. Der lægges vægt på at godkende ansøgninger af høj videnskabelig kvalitet, der har stor sandsynlighed for at kunne gennemføres.

Data må ikke anvendes til andet formål end det, der er specificeret i projektbeskrivelsen. Ønskes projektet udvidet/ændret, skal der indsendes en tillægsprotokol. Ansøger er ansvarlig for overholdelse af vilkår for udlevering af data, som fastsat af Datatilsynet. Data må ikke videregives til andre.


Godkendelse hos Datatilsynet

Hvis ansøger er fra et af de fem involverede hjertecentre, skal der ikke søges om godkendelse hos Datatilsynet. Hvis ansøger ikke er fra et af de involverede hjertecentre gælder følgende:

Når ansøgningen er imødekommet, er ansøger ansvarlig for at opnå godkendelse hos Datatilsynet til projektets gennemførelse. Ansøger skal vedlægge dokumentation herfor i form af j.nr. og dato for godkendelse, før data kan udleveres.


Orientering om publikationer

Ansøger er ansvarlig for, at publikationer af artikler sendes til Publikationskomiteen for DenHeart til review af formand og ét andet medlem forud for indsendelse til tidsskrift mhp: overholdelse af de individuelt indgåede aftaler; at undgå dobbeltpublikation (to forskere skriver om de samme resultater); at undgå forvirring (to forskere fortolker ens fund på meget forskellige måder). Reviewet vil være færdigt senest 1 måned efter submission. Publikationer og abstrakts sendes til komitéen til orientering, så snart de er antaget.


Ændringer i adgang til data fra DenHeart

Ændringer i adgang til data fra DenHeart kan foretages af forskningsprojektgruppen og forelægges Styregruppen til endelig beslutning.


Medlemmer af publikationskomitéen

Selina Kikkenborg Berg, Rigshospitalet

Knud Juel, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Trine Bernholdt Rasmussen, Gentofte Hospital

Anne Vinggaard Christensen, Rigshospitalet

Lars Thrysøe, Odense Universitetshospital

Britt Borregaard, Odense Universitetshospital

Rikke Elmose Mols, Aarhus Universitetshospital

Charlotte Brun Thorup, Aalborg Universitetshospital

Jakob Bjørner, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet


Kontakt

Projektgruppen


Rigshospitalet:

Hjertemedicinsk Afdeling og

Thoraxkirurgisk Afdeling:

Selina Kikkenborg Berg

Projektleder, professor 

Tel: +45 35 45 95 26

E-mail: selina@rh.dk


Anne Vinggaard Christensen

Ph.d.-studerende, cand.scient.san.publ.

Tel: +45 35 45 95 26

E-mail: anne.vinggaard.christensen@regionh.dk


Gentofte Hospital: 

Hjertemedicinsk Afdeling:

Trine Bernholdt Rasmussen

Cand.cur., ph.d., postdoc

Tel: +45 22 83 30 22

E-mail:

trine.bernholdt.rasmussen@regionh.dk


Odense Universitetshospital:

Hjertemedicinsk Afdeling:

Lars Thrysøe

Adjunkt og sygeplejeforsker, ph.d.

Tel: +45 24 63 77 97

E-mail: lars.thrysoee@rsyd.dk


Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling:

Britt Borregaard

Ph.d.-studerende, MPQM

Tel: +45 51 43 63 44

E-mail: britt.borregaard@rsyd.dk


Aarhus Universitetshospital:

Hjertemedicinsk Afdeling: 

Rikke Elmose Mols

Postdoc, ph.d., RN

Tel: +45 40 14 36 02 / +45 40 55 21 25

E-mail: rikkmols@rm.dk


Aalborg Universitetshospital:

Klinik Anæstesi, Børn, Kredsløb og Kvinder (ABK) & Forsningsenhed for Klinisk Sygepleje:

Charlotte Brun Thorup

Postdoc i Klinisk Sygepleje, cand.cur., ph.d.

Tel: +45 97 66 47 26

E-mail: cbt@rn.dk


Copyright © All Rights Reserved